Learn

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Kto będzie miał uprawnienie do wystawiania świadectw energetycznych?

Share this Post:

Zgodnie z art.5 p.8 znowelizowanego Prawa Budowlanego:

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która:

1) posiada pełna zdolność czynności prawnych;

2) ukończyła co najmniej magisterskie studia, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

3) posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

Author: Malgorzata POPIOLEK (National Energy Conservation Agency)
Date:   10/03/08