Learn

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Audytor OZC 4.8 Pro

Share this Post:
Program Audytor OZC służy do wspomagania obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń, określania sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzania budynków oraz wykonywania Świadectw Energetycznych budynków i ich poszczególnych części.
Podane w aktualnych normach i rozporządzeniach metodyki obliczeń są w wielu przypadkach bardzo skomplikowane, zawierają wiele często mało istotnych szczegółów a dodatkowo roją się od błędów. Wieloletnie doświadczenie naszej firmy oraz zespołu tworzącego oprogramowanie (trzon firmy tworzą pracownicy i absolwenci Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej) umożliwiło opracowanie programu, który z jednej strony pozwala na wykonywanie obliczeń cieplnych obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami, z drugiej strony uwalnia projektantów od konieczności dogłębnego studiowania często zawiłych i niejasnych przepisów. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na wyeliminowanie wielu błędów występujących w przepisach oraz wprowadzenie dodatkowych rozszerzeń metod obliczeniowych zwiększających elastyczność programu.
Zastosowane w programie rozwiązania sprawiają, że mimo skomplikowanych metod obliczeniowych oraz ogromnej liczby informacji niezbędnych do wprowadzenia w celu wykonania obliczeń, czas niezbędny na przygotowanie projektu nie jest zbyt długi. Nasz program wyposażyliśmy również w rozbudowany system diagnostyki błędów oraz interpretacji otrzymanych wyników.
Wszystko to w połączeniu z intuicyjnym i przejrzystym procesem wprowadzania danych sprawia, że program jest wstanie poprowadzić projektanta przez zawiły proces obliczeń zafundowany nam przez nowe, delikatnie mówiąc niezbyt udane, przepisy.

Obliczenia w programie Audytor OZC w wersji 4.8 Pro przeprowadzane są zgodnie z następującymi przepisami:
 • PN-EN ISO 6946 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania".
 • PN-EN ISO 13370 "Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody obliczania". (Nowa norma !!!)
 • PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne". (Nowa norma !!!)
 • PN-EN 12831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego". (Nowa norma !!!)
 • PN-94/B-03406 "Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3".
 • PN-EN ISO 13790:2009 "Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia",
 • PN-B-02025 "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego" (obliczenia są wykonywane w oparciu o nowe dane klimatyczne podane przez Ministerstwo Infrastruktury). (Nowe dane klimatyczne !!!)
 • PN-82/B-02403 "Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne".
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

 • Program umożliwia:
 • Obliczenie współczynników przenikania ciepła U dla ścian, podłóg, dachów i stropodachów.
 • Tworzenie wykresów rozkładu temperatury i ciśnienia cząstkowego pary wodnej w przegrodach.
 • Obliczenie projektowego obciążenia cieplnego dla poszczególnych pomieszczeń według starej i nowej normy.
 • Obliczenie projektowego obciążenia cieplnego mieszkań, stref i całego budynku.
 • Na życzenie projektanta dobór wstępny wielkości grzejników w pomieszczeniach.
 • Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną potrzebną do ogrzania mieszkań, stref i całego budynku.
 • Wyznaczanie Świadectw Energetycznych zarówno dla całego budynku jak i dla wybranych części (stref, lokali, mieszkań).
 • Automatyczne przeliczanie strat ciepła pomieszczeń i całego budynku w przypadku zmiany konstrukcji (izolacyjności) przegród budowlanych.
 • Obliczanie budynków wyposażonych w różne systemy wentylacji (łącznie z układami z rekuperacją i recyrkulacją powietrza).
 • Uwzględnianie rekuperacji i recyrkulacji przy określaniu sezonowego zużycia energii.
 • Obliczenia wskaźników sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną: EV [kWh / (m3ˇrok)], EA [kWh / (m2ˇrok)] EV [GJ / (m3ˇrok)], EA [GJ / (m2ˇrok)]

Wyniki obliczeń projektowego obciążenia cieplnego stanowią dane wyjściowe dla programu Audytor C.O., służącego do projektowania nowych oraz regulacji ilościowo jakościowej istniejących instalacji centralnego ogrzewania.

Wyniki obliczeń sezonowego zużycia energii stanowią podstawowe dane do sporządzania audytów energetycznych.

Główne zalety programu Audytor OZC 4.8 Pro:
 • Obliczenia do Projektu centralnego ogrzewania, Audytu Energetycznego i Świadectwa Energetycznego w jednym programie.
 • Możliwość wyznaczania świadectw dla całego budynku, stref budynku, mieszkań/lokali.
 • Dopracowana metodyka obliczeń uwzględniająca niezbędne korekty błędów występujących w normach i rozporządzeniach - program został opracowany przez firmę od lat zajmującą się tworzeniem oprogramowania z branży sanitarnej i audytingu energetycznego.
 • Wygodne wprowadzanie danych (wysoka wydajność - system dziedziczenia danych).
 • Możliwość importu danych z wcześniejszych wersji programu i wykorzystania ich przy sporządzaniu Świadectw Energetycznych.
 • Możliwość szybkiego wykonywania obliczeń wyłącznie na potrzeby Świadectw energetycznych.
 • Możliwość wykonywania obliczeń dla dużych obiektów składających się z tysięcy pomieszczeń.
 • Przejrzystość wyników i możliwość ich szczegółowej analizy.
 • Powszechnie znane środowisko pracy - programy Audytor OZC w kolejnych wersjach funkcjonują na rynku od kilkunastu lat i są wykorzystywane przez tysiące projektantów.
 • Intuicyjna obsługa.
 • Rozbudowany kontekstowy system pomocy umożliwiający swobodne poruszanie się po programie nawet osobom nie posiadającym doświadczenia w obsłudze programów branżowych.
 • Szczegółowa instrukcja obsługi.
 • Dokładne automatyczne przeliczanie wymiarów przegród budowlanych z wymiarów w osiach na wymagane przez aktualnie uwzględnianą normę obliczeniową.
 • Automatyczne generowanie danych do obliczeń sezonowego zużycia energii.
 • Automatyczne uwzględnianie liniowych mostków cieplnych występujących w przegrodach zewnętrznych (również metodą dokładną).
 • Rozbudowany mechanizm bilansowania powietrza wentylacyjnego z uwzględnieniem recyrkulacji i rekuperacji.
 • Duża elastyczność konfiguracji obliczeń projektu dzięki zastosowaniu danych domyślnych i dziedziczenia parametrów w strukturze budynku.
 • Możliwość elastycznego definiowania sposobu obliczania strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach (lokalach) na wypadek osłabienia w nich ogrzewania.

Tool Logo