Learn

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Arkusz do ilościowej oceny środowiskowej budynku

Share this Post:

W celu określenia wpływu budynku na środowisko stworzono uproszczoną metodę jego oceny środowiskowej. Metoda ta nazwana jest metodą ilościową, gdyż głównym jej celem jest porównanie ilościowych wskaźników charakteryzujących oceniany budynek wskaźnikami dla budynku referencyjnego. Końcowym wynikiem oceny jest świadectwo oceny charakterystyki środowiskowej budynku.
Wynikiem końcowym oceny jest świadectwo oceny charakterystyki środowiskowej budynku. Dokument ten jest generowany automatycznie na podstawie obliczeń opartych o wcześniej wprowadzone dane. Świadectwo składa się z czterech podstawowych części:
  • Danych o budynku – gdzie podane są takie dane jak rodzaj budynku, adres, rok zakończenia budowy oraz powierzchnia użytkowa oraz gdzie należy umieścić zdjęcie budynku;
  • Wyniki oceny jakościowej – gdzie w postaci skali ocen dla każdego wskaźnika pokazano wynik ocenianego budynku;
  • Porównanie wskaźników charakterystycznych – gdzie w tabeli podano oceniane wskaźniki zarówno dla budynku ocenianego jak i dla referencyjnego;
  • Dane o osobie sporządzającej świadectwo – gdzie należy umieścić dane personalne osoby sporządzającej świadectwo, posiadane kwalifikacje. W tej części należy także się podpisać oraz umieścić datę sporządzenia świadectwa.

Centralną częścią świadectwa oceny charakterystyki środowiskowej budynku jest wynik oceny. Wynik przedstawiony jest w formie oceny (w skali -3 do +3) dla każdego z pięciu charakterystycznych wskaźników. Oceny przyznawane są w zależności od wielkości charakterystycznych parametrów dla budynku referencyjnego według następujących zasad:

<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Ocena G (-3)wartość charakterystycznego parametru jest większa od wartości dla budynku referencyjnego o ponad 40%;

<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Ocena F (-2)wartość charakterystycznego parametru jest większa od wartości dla budynku referencyjnego o od 40% do 25%;

<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Ocena E (-1)wartość charakterystycznego parametru jest większa od wartości dla budynku referencyjnego o od 25% do 5%;

<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Ocena D (0)wartość charakterystycznego parametru różni się od wartości da budynku referencyjnego o mniej niż 5%;

<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Ocena C (+1)wartość charakterystycznego parametru jest mniejsza od wartości dla budynku referencyjnego o od 5% do 25%;

<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Ocena B (+2)wartość charakterystycznego parametru jest mniejsza od wartości dla budynku referencyjnego o od 25% do 40%;

<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Ocena A (+3)wartość charakterystycznego parametru jest mniejsza od wartości dla budynku referencyjnego o ponad 40%.

Przyjęto, że każdy z pięciu charakterystycznych wskaźników jest tak samo ważny, dlatego wynikiem końcowym oceny jest suma wszystkich poszczególnych ocen. Widać zatem, iż wynik końcowy oceny może przyjmować wartości od -15 do +15, gdzie wartość -15 określa budynek bardzo nieprzyjazny a wartość +15 budynek bardzo przyjazny środowisku naturalnemu.

Poniżej przedstawiono również wielkości wszystkich pięciu charakterystycznych parametrów, zarówno dla budynku ocenianego jak i dla budynku referencyjnego. Zestawienie to pozwala na dokładne określenie o ile wskaźniki budynku ocenianego różnią się od referencyjnych.

Tak wykonane świadectwo powinno zostać umieszczone w miejscu widocznym w budynku, tak aby każdy użytkownik miał w nie wgląd. Publiczne umieszczenie świadectwa może także być zachętą użytkowników do poprawienia ocen a tym samym może przyczynić się do zmniejszenia się degradacji środowiska.